No.4 SBD: 045
Điểm bình chọn: 804
SBD: 139
Điểm bình chọn: 6,590
SBD: 145
Điểm bình chọn: 7,645
SBD: 123
Điểm bình chọn: 1,178
No.5 SBD: 222
Điểm bình chọn: 565
No.6 SBD: 215
Điểm bình chọn: 379
No.7 SBD: 099
Điểm bình chọn: 348
No.8 SBD: 113
Điểm bình chọn: 312
No.9 SBD: 121
Điểm bình chọn: 242
No.10 SBD: 279
Điểm bình chọn: 214
No.11 SBD: 079
Điểm bình chọn: 209
No.12 SBD: 179
Điểm bình chọn: 192
No.13 SBD: 168
Điểm bình chọn: 138
No.14 SBD: 225
Điểm bình chọn: 137
No.15 SBD: 250
Điểm bình chọn: 136
No.16 SBD: 335
Điểm bình chọn: 97
No.17 SBD: 039
Điểm bình chọn: 80
No.18 SBD: 199
Điểm bình chọn: 67
No.19 SBD: 399
Điểm bình chọn: 52
No.20 SBD: 171
Điểm bình chọn: 35
No.21 SBD: 368
Điểm bình chọn: 13
No.22 SBD: 133
Điểm bình chọn: 6
No.23 SBD: 190
Điểm bình chọn: 4